Supported Devices: SHARP

DM009SH (DM009SH), DM010SH (DM010SH), DM011SH (DM011SH), EB-A71GJ (EB-A71GJ), IS12SH(SHI12), IS13SH (SHI13), IS14SH (SHI14), RW107 (RW107), SBM005SH (SBM005SH), SBM007SH (SBM007SH), SBM007SHJ (SBM007SHJ), SBM007SHK (SBM007SHK), SBM009SH(SBM009SH), SBM009SHY (SBM009SHY), SBM101SH (SBM101SH), SBM102SH (SBM102SH), SH-01D(SH01D), SH-02D (SH02D), SH-13C (SH13C), SH80F (SH80F), SH8128U (msm7627), SH8188U (SH8188U), SH8298U (SH8298U), SHARP-ADS1 (ADS1)

No comments:

Post a Comment